AKTUALITY

Veřejné projednání „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1, hotel Olšanka.

Horní Počernice ani Černý Most vůbec nebyly posouzeny, protože se jich údajně Stavba 511 vůbec netýká, přestože v rámci procesu EIA byl posuzován vliv na životní prostředí po uvedení SOKP 511 do provozu.
Z Horních Počernic na jednání dorazili pouze pan Vladimír Hošek ze spolku Chvalská a naše zastupitelka Alena Štrobová.

Na základě dopravních intenzit byly modelovány prognózy hluku a emisí a dopady na lidské zdraví. Je evidentní, že pokud by byly zahrnuty do této analýzy Horní Počernice a Černý Most, hygienické limity by byly výrazně překračovány! Při výpočtu dopravních intenzit se vycházelo z dat TSK/IPR, která jsou nižší než data ČVUT a ŘSD.

Např. pro úsek 510 jsou prognózy po dostavbě okruhu následující: TSK/IPR 111 000, ČVUT 133 000, ŘSD 150 000.Když v diskuzi zástupkyně „Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu" upozornila na to, že navazující úsek 510 je v rozporu s evropským nařízením TEN-T (tzn., že trasa musí míjet sídelní útvary), byla jí sdělena geniální myšlenka, že TEN-T se týká pouze nově budovaných úseků a 510 už tam přece dávno stojí! Z toho důvodu se na ni nařízení nevztahuje. Tak co prý ještě chceme?
Nechceme to rozhodně vzdát!

Přijďte proto na konferenci Kamiony do města nepatří. Koná se 11.října 2017 od 17.00 hodin v centru Plechárna, Bryksova 1002/20 – Praha 9 – Černý Most.

Pozvánka na konferenci zde.

Prezentace MAP - Snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším

Prezentace studie zástupci firmy EKOLA v ZŠ Bártlova:
Zhruba deset přítomných občanů se nic moc o tom, v jakém prostředí v Horních Počernicích žijeme, nedozvědělo.

Projekt je bohužel časově a finančně limitován. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je z ledna 2017, projekt končí
v prosinci 2017.
Z toho důvodu nebylo možné měřitstav ovzduší na podzim a v zimě. Právě v tomto období jsou ale koncentrace škodlivin nejvyšší.
Aktivní jsou i různé typy zdrojů a panují odlišné povětrnostní podmínky.

Podle odbornice v publiku by bylo třeba, aby projekt trval alespoň o půl roku déle, vzorkovalo se déle, v jiných obdobích a i na jiných lokalitách v naší městské části.

Cíle projektu – získání odborných informací o stavu, příčinách a reálných možnostech řešení/opatření z toho důvodu proto ani splněny
být nemohly.

Nicméně studie může sloužit jako podklad pro získání možných dotací na detailnější zpracování stavu hluku a ovzduší u nás.
Připomínky ke studii je možné podat do 20. října 2017 Ing. Lence Tomsové.

Přijdete???

Chcete se ptát na podmínky života v naší městské části? Tento týden máte možnost hned dvakrát!

  • 26.9.2017 od 17.00 hodin v ZŠ Bártlova – Setkání občanů s radními a zpracovateli projektu: „Místní akční plán na snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným ovzduším."
    Diskutovat bude možné nejen o zpracovaných výsledcích měření, ale i o možných opatřeních k nápravě.
  • 27.9.2017 od 13.00 hodin v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3
    Veřejné projednání „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1

Podrobnosti a podklady zde.

Místo Olšanka a čas 13.00. Vymysleli to na nás ďábelsky geniálně. Hlavně, aby nikdo nepřišel!

Kauza údajné množírny už je uzavřena

Na osud týraných psů v oblasti U Palečku v Horních Počernicích upozorňovala naše zastupitelka Alena Štrobová už před několika lety. Pejsci byli nakonec loni v srpnu Městskou veterinární správou a Městskou policií z nevhodné péče odebráni.

Níže je odkaz na reportáž o jejich dalším osudu. Posuďte sami, jak náš úřad v jejich příběhu nakonec rozhodl. Budeme rádi, když nám svůj názor i napíšete.

Reportáž zde

Setkání na téma hluk, Metropolitní plán a recyklace

Milí obyvatelé Horních Počernic, 13. a 14. červen 2017 - 17.00 hodin si zapište do diářů! Vedení naší městské části pořádá před prázdninami hned dvě důležitá setkání s radními.

První setkání
13. 6. od 17.00 na Chvalském zámku

Tématem je „Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným ovzduším."

Hluk a znečištěný vzduch? Přijďte zjistit, jak jsme na tom! Kde se vůbec v Horních Počernicích měřilo? A hlavně – s jakými výsledky?

Druhé setkání aneb lehce utajená párty
14. 6. od 17.00 na Chvalském zámku

Projednávat se tentokrát bude „Metropolitní plán a jeho projednávání s hlavním městem Prahou." Dále i „Pozemek určený k recyklaci v naší městské části v lokalitě P3 Park a Metrostav."

Zatímco o první akci naše MČ informuje na svém webu (aktuality z Horních Počernic), dále na www.zdravehornipocernice.cz + FaceBooku, o druhém setkání, s výjimkou HPZ, neinformuje vůbec.

Škoda, protože Metropolitní plán i možná recyklace jsou témata pro občany velmi zásadní.

Nenechte si ujít informace o jakou recyklaci se jedná? A také, jaký je záměr na pozemku k recyklaci určeném?

Přijďte se podívat na obě setkání s radními. Nezapomeňte, že oba dny jsou zajímavými informacemi přímo nacpané!

HLUK

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1

V stanoveném termínu podali Hopáci spolu s ostatními spolky a jednotlivci připomínky.

Požadovali jsme komplexní posouzení všech nedostavěných částí SOKP a důkladné posouzení vlivu stavby na vodní útvary a aktuální hydrogeologický průzkum.

Připomínkovali jsme netransparentní uvedení kartogramů intenzit dopravy, hluk a ovzduší a při přípravě celého materiálu jsme spolupracovali s odborníky.

V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí. Jsme skutečně zvědaví, jak řízení EIA proběhne a jaký závěr posouzení úředníci ministerstva životního prostředí vydají!

 

Snimek obrazovky 2017-06-01 v 9.58.42

DOKUMENTACE KE STAVBĚ 511 PRAŽSKÉHO OKRUHU ZVEŘEJNĚNA!

(D1 – BĚCHOVICE) – a lhůta na vyjádření běží!

Naleznete ji na odkazu zde.

K tématu nabízíme citaci z článku Ing. Jaroslava Korfa, zástupce petičního výboru Petice za rozumný okruh kolem Prahy. Jeho slova stojí za zamyšlení! Posuďte sami.

Citace:

„V poslední době se problémem Prahy stávaly vysoké koncentrace smogu, hlavně z dopravy. Budeme proti nim bojovat nevratným zavedením těžkého tranzitu vč. mezinárodního do města, nebo se budeme snažit tranzit odvést mimo město?

V alternativě A-ZÚR   by bylo v Praze dle odhadů postiženo až takřka 100.000 lidí ( včetně krátkodobě ubytovaných a za prací dojíždějících osob a studentů).

V daleko řídčeji osídleném regionu středních Čech by tento počet byl několikrát menší  -  cca 15 - 18.000 osob. O znehodnocení či zničení zeleného pásu a cenné chráněné   krajiny zejména na severozápadě Prahy (vč. kaňonu Vltavy u Sedlce -  oblast NATURA 2000) jistě není třeba dále hovořit. Určitá úleva pro občany Spořilova, s níž se tak často  operuje,   by byla vykoupena trvalým nadlimitním zhoršením životního  prostředí pro mnoho desítek tisíc ostatních Pražanů

A nyní k finanční stránce celé věci:

V důsledku své významně menší technické náročnosti je Regionální alternativa , byť je o cca 20 km delší, v celkových investičních nákladech o cca 25 mld. Kč levnější, na rozdíl od alternativy A-ZUR může být financována z fondů EU a  umožňuje též  funkční etapovou výstavbu - nejprve poloviční profil. Výrazně nižší by byly též  provozní náklady. Jen tunely a dvoupatrové dopravní uspořádání okruhu v Suchdole v alternativě A-ZUR by si vyžadovaly na údržbu a provoz minimálně desítky,

ne-li  stovky milionů Kč ročně!“

Co dodat?

Dnes je určitě těžké najít řešení, které bude vyhovovat všem. Mělo by se ale najít řešení, které negativně ovlivní co nejmenší počet obyvatel.Trasa, která nám aktuálně hrozí, je navržena od roku 1963. Tehdy byla ale plánována jako okruh kolem Prahy, nikoli jako dálnice. V roce 1963 byla navíc Praha o 200 % menší.

okruh

 

NECHCETE OMEZENÍ SVÝCH OBČANSKÝCH PRÁV? PODPOŘTE SPOLKY!

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu stavebního zákona. Návrh změny jde do třetího čtení. Pro občany ale tato změna
není nic moc!

Podle některých poslanců mají totiž občané definitivně ztratit možnost vyjadřovat se ke stavbám v okolí.

Úplně zrušit se má možnost spolků účastnit se v územních a stavebních řízeních - s výjimkou těch největších staveb, které procházejí kompletním procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA).

Občané, kteří těžce zkoušené životní prostředí chtějí hájit, však mají možnost to udělat právě a jedině účastí svých spolků ve správním řízení!

Spolky proto potřebují naši pomoc!

Kontaktovali jsme už spolek Zelený Břevnov, který připravuje oslovení poslanců jménem pražských spolků. Jako zastupitelé HOP jsme jim vyjádřili plnou podporu a nabízíme pomoc.

Prosíme proto všechny – napište poslancům a poslankyním, aby omezení našich občanských práv rezolutně odmítli.

Zdůvodnění:

1. Navrhované změny ve stavebním zákoně nezaručují „respektování principu rovnosti účastníků", naopak znemožňují spolkům, jako zástupcům veřejnosti, účastnit se správních řízení za účelem ochrany veřejného zájmu ve věci ochrany životního prostředí a krajiny.

2. Navrhované změny s cílem „zabránit nadměrným a nepodloženým blokacím výstavby" nemají žádný nebo minimální vliv na dobu trvání správních řízení.

3. Navrhované změny způsobí díky zbytečně vyvolaným soudním sporům velké finanční ztráty

Spolky jako zástupci občanů nemají zájem o nadměrné a nepodložené blokování stavební činnosti. Svojí činností a účastí ve správních řízeních ale zaručují ochranu veřejného zájmu obyvatel a starají se o veřejnou kontrolu činnosti státních orgánů.
Spolky nemají nic proti zjednodušení procesu povolování staveb, ale tato snaha nemůže být záminkou k omezování možnosti bránit občanům
svá práva.

PIŠTE HNED!!!

Poslanci naši zpětnou vazbu potřebují! O pozměňovacích návrzích budou hlasovat již začátkem dubna. Pište své argumenty, proč mají lidé mít možnost skrze spolky mluvit do staveb v okolí. A žádejte, aby poslanci odmítli omezení tohoto občanského práva.

DĚKUJEME! JDE PŘECE O NÁS VŠECHNY!

Obr. č. 1: Sklady Amazonu v Dobrovízi
Obr. č. 2: Goodman ve Zdibech
Obr. č. 3: Halová lahůdka v Podkrušnohoří

Zajímají nás dotace MHMP na provoz sběrného dvora

Rada hlavního města Prahy poskytla svým usnesením č. 3286 ze dne 20. 12. 2016 účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora. Jen pro vaši představu:

MČ Praha 16 získala dotaci ve výši 7 000 000 Kč
MČ Praha 12 získala dotaci ve výši 5 000 000 Kč
MČ Praha 20 získala dotaci ve výši 4 900 000 Kč

Jsme velice rádi, protože částky jsou to úctyhodné. Většina sběrných dvorů na území metropole jsou jinak přímo zařízeními hlavního města Prahy. Pouze tři výše uvedené městské části, mezi které patří i naše MČ Praha 20, provozují sběrné dvory samy. Dotace na provozování těchto záslužných prostor není možné zahrnout v návrhu rozpočtu pro jednotlivé městské části. Výše dotace na provozování sběrných dvorů se totiž stanovuje s ohledem na množství přijatých odpadů a také výši nákladů v předcházejícím roce.

Dotace na provoz sběrných dvorů Prahy 16, 12 a naší městské části jsou proto součástí rozpočtu Odboru ochrany prostředí MHMP. Ten si nechává výsledky jednotlivých sběrných dvorů předložit a na základě těchto zjištění předkládá návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace daným městským částem pro další rok.

Dovolím si proto požádat nás všechny – nosme odpady do našeho sběrného dvora! Své služby nabízí zdarma a zázemí poskytne skutečně skvělé. Navíc – množství odpadu evidentně ovlivňuje i výši dotace, kterou se Horním Počernicím podaří získat. To je velmi důležitá věc!

Kromě služeb sběrného dvora můžeme v Horních Počernicích využít i celkem 37 stanovišť, na kterých je umístěno 39 nádob na sklo, 37 nádob na tetrapaky, 51 nádob na papír, 64 nádob na plasty a 10 nádob na kovy. Je skutečně kam dávat! O to více mě mrzí, když v lese, nebo na louce objevím černou miniskládku odpadu, s kterým je možné naložit úplně jinak. Mysleme, prosím, na životní prostředí, ale i na to, že někdy více odpadu znamená i více peněz. V případě sběrných dvorů to určitě platí, tak proč takové možnosti nevyužít. Čím více do sběrného dvora přivezeme, tím více peněz dostaneme!

Děkuji vám všem za malé zamyšlení a přeji krásné jaro.
Daria Češpivová, zastupitelka Hnutí občanů Počernic

sběrný dvůr

sběrný dvůr

sběrný dvůr

Amazon vrací úder!

Poslední dny jsou obyvatelé Prahy pod obrovskou reklamní masáží společnosti Amazon. Téměř na každém kroku na nás vyskakují billboardy, bannery, plakáty, internetové a rozhlasové reklamy a není možné se jim nijak vyhnout.
Podobně jako před volbami do Parlamentu se z nich smějí motivovaní zaměstnanci, kteří našli životní štěstí. Podobně jako na akcích od Horsta Fuchse si přečteme jenom samé výhody viz: 125 Kč/hod + příplatky, bonusy, doprava zdarma, extra dovolená, obědy, nápoje zdarma, krátká pracovní doba - Ráj to na zemi. Skutečnost je ovšem poněkud jiná.
Kolem sebe známe mnoho přátel, kteří zde své štěstí hledali a co myslíte? Štěstí nenašli. Od smlouvy na dobu určitou, povinné testování na alkohol a drogy, všudypřítomné zákazy a socialistická motivační hesla, nereálné výkonností přípatky, neustálá atmosféra strachu a to nejhorší - v Amazonu jste pouze položka. Není problém vás nahradit dalšími.
Navíc Amazon v současnosti zavádí tzv. Ponziho schéma, kdy nový zaměstnanec za peníze přivádí další zaměstnance a koloběh se točí dál a dál.
Amazon bude podávat dokumentaci k velké EIA neboli Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Každému je jasné, že Horní Počernice již dnes stojí před dopravní katastrofou a další zatížení může být apokalyptické. Zkuste si představit, že jedna směna pojede do práce, v lepším případě závodními autobusy plus kamiony. Kolony tak budou stát po celých Počernicích.
Hlavní snahou Amazonu je vytváření dobré image a proto platí milionové částky za pozitivní reklamu v médiích. Dokonce už s výstavbou téměř jistě počítají, protože na Náchodské, vedle KB, otevřeli jednu z hlavních náborových agentur pro přijímání nových zaměstnanců.
Zásadně s tím nesouhlasíme a uděláme vše, co můžeme, pro zamezení této výstavby.
A co si o tom myslíte vy?